Föreningen Spisvaktsstandard upphör

Föreningen spisvaktsstandard har verkat för att sprida kunskap om den gällande standarden för spisvakter, SS-EN50615. Föreningen har även haft som ambition att samtliga på marknaden aktiva leverantörer ska ansluta sig för att kunna bilda en fungerande branschförening. Läs mer här

Vad har målet varit med Spisvaktsstandard?

1) Sprida kunskap om gällande standard.
2) Visa vilka leverantörer och produkter som lever upp till standarden.
3) Bildande av en branschförening.

Varför startades Spisvaktsstandard?

Efter en dialog mellan representanter ifrån skapandet av den Europeiska standarden sågs behovet av information om den nya standardens vikt och samtidigt förklara dess innebörd. Slutsatsen var att det i dessa sammanhang allt för ofta redovisas manipulerade protokoll och testrapporter. Det är tyvärr förekommande i de flesta branscher och även bland större företag. Vi har ju alla nyligen sett att det som exempel förekommer inom bilindustrin och avgasrening. Där föddes idén till föreningen.

Hur ville vi komma till rätta med att produkter inte lever upp till gällande krav?

Rådet vi fick var en öppen redovisning av godkända samt kompletta testresultat från oberoende institut som helst är anslutna till ICEE. Därför har det krävts för de spisvakter som vi angett som godkända i den information som vi angett. Ett sätt att skapa en tydligare bild av rätt och fel där alla produkter och leverantörer som verkligen klarar kraven enkelt kan ansluta sig till föreningen eller bara redovisa sitt resultat ifrån testerna.

Hur har det fungerat?

Att vi nu väljer att lägga ner föreningen är naturligtvis ett resultat av att det inte fungerat som förhoppningen var. Samtidigt som vi kan se ett ökande intresse för produktgruppen saknas både engagemang och medel för att föreningen ska kunna leva kvar. Det är beklagligt eftersom vi ofta får frågor om hur man kan använda spisvakter och vad man ska förvänta sig av dess funktioner.

Vad är anledningen?

Alla leverantörer har helt enkelt inte delat föreningens uppfattning om vikten av vårt arbete. Något som vi inte riktigt förstått då det inte finns någon egentlig anledning till att inte skicka in ett korrekt testprotokoll. Det finns inga hemligheter då alla spisvakter ska testas på ett likartat sätt enligt ett standardiserat protokoll.

Men är standarden egentligen så viktig?

Standarden är ytterst viktig då det handlar om liv och säkerhet. Vi talar om en produkt som ska förhindra den vanligaste brandorsaken vi har i våra hem. Den ska dessutom användas av utsatta grupper där det finns kognitiva funktionsnedsättningar. Standarden säkerställer seriositet hos både produkt och leverantör men framförallt att den fungerar när det verkligen behövs.

Varför läggs då föreningen ner?

Beslutet är fattat då alltför många av marknadens leverantörer valt att inte delta i arbetet. Samtliga leverantörer har vid upprepade tillfällen blivet uppmanade att skicka in sina protokoll och engagera sig som medlemmar i föreningen. Vi har helt enkelt gett upp och konstaterat att vi inte kommer att uppnå våra mål.

Slutligen, är det något mer att tillägga?

Vi hoppas att frågan hålls vid liv och att alla fortsatt kritiskt ifrågasätter protokoll och intyg som leverantörer säger sig uppfylla samt tillhandahålla.

Med en förhoppning om fortsatt säker matlagning & en vänlig hälsning,

Styrelsen FSS