Frågor och svar

Varför finns Spisvaktsstandard.se?

Spisvaktsstandard.se har två egentliga huvudsyften:

  • Att verka för informationsspridning gällande standarden (SS-EN 50615) Samt övervaka att den efterföljs av marknadens samtliga aktörer och därmed skapa trygghet vid val av spisvakt.
  • Skapa grundstenen i den första branschföreningen för leverantörer av spisvakter. Det är en viktig del i arbetet för att skapa en objektiv syn på produkternas grundfunktioner och förutsättningar, därmed är förhoppningen att alla aktörer som anser sig vara engagerade i att leverera trygga spisvakter, ansluter sig till föreningen.

Vilka står bakom Spisvaktsstandard.se?

Initiativtagare till föreningen Spisvaktsstandard är Safera OY, utifrån erfarenheter i flertalet Nordiska länder och flera år av forskning på brandorsak spis. Efter kontakter med bl.a. Brandskyddsföreningen, försäkringsbolag och Svensk Elstandard, fattades beslutet att initiera en webbportal utifrån det omfattande informationsbehovet som råder i Sverige. I styrelsen sitter förnärvarande representanter från Safera OY, Brandskyddsföreningen samt den största Svenska leverantören Athena Nordic AB.

Varför finns det bara två spisvakter som är godkända på er hemsida- trots att flera säger sig klara standarden?

Så länge föreningen inte mottagit ett certifikat från ett testinstitut av tillverkaren kommer inte spisvakten upp på hemsidan. Det här handlar i första hand om att säkerställa att en spisvakt verkligen lever upp till gällande krav.

Att skapa ett testprotokoll och ett godkännande är för en tillverkare enkelt. Test genomförs via ett oberoende testinstitut, till exempel SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Föreningen kan inte ta ansvar för enskilda tillverkares påståenden om de inte kan bevisa att de klarar standarden. Vi lägger upp spisvakter i den takt som vi erhåller godkända testprotokoll.

Men måste spisvakten vara på er hemsida, de kan väl klara standarden iallafall?

Absolut kan produkten klara standarden. Alla tillverkade spisvakter måste, utan undantag klara standarden, den är tvingande sedan mitten av april i år. Ingen får sälja en spisvakt som inte är godkänd! Elsäkerhetsverket är kontrollorgan, och ska agera så snart de erhållit en anmälan om kraven inte uppfylls!

Dock finns det inget tvingande för en tillverkare att skicka in något till oss om de inte vill det, valet är fritt. Vi anser dock att det är ytterst viktigt med en uppsamlande och trovärdig informationskälla för alla intressenter.

Vi har upprepat uppmanat alla för oss kända leverantörer (se länk” av föreningen kända tillverkare”) att skicka in sitt certifikat till oss för att visa att man klarar standarden.

Spisvaktsstandard.se skall betraktas som ett verktyg för alla som söker relevant, och korrekt information, oberoende av vad en enskild tillverkare utlovar.

Vad och vem ska man egentligen lita på?

Det enklaste sättet att säkerställa att produkten klarar standarden är att begära ett certifikat på den produkt som ni är intresserade av.

Det skall tillhandahållas av tillverkaren och innehåller aldrig någon konfidentiell information varför de alltid har möjlighet att visa upp, och överlämna det.

Uppmana dem även gärna att skicka in protokollet till spisvaktsstandard, så vet ni efter vår kontroll att rapporten är trovärdig och relevant då vi alltid kontrollerar mot produktens manualer/installationsanvisningar.

Detta gör vi för att säkerställa samstämmighet mellan aktuell produkt och certifikat. Det finns tyvärr exempel på tillverkare som allmänt hävdar godkännande, vilket här kan uppfattas som gällande för ett helt sortiment av spisvakter.

Varför måste jag som individ kontrollera om spisvakten klarar standarden, gör ingen annan det?

Tyvärr så handlar det här till sist om dig som beställare eller köpare. Situationen kan liknas vid många av de problem som konsumentombudsmannen hanterar där det alltid är enklast om du som köpare verkligen har kontrollerat att varan är vad den utger sig för att vara.

Det är tyvärr ofta så att tillverkaren inte alltid håller det som utlovas, ett gott exempel idag är den process som tar form mot Volkswagen-koncernen som under flera år manipulerat avgastester hos fordon.

Om tillverkaren hävdar att de har klarat standarden men inte finns på hemsidan hur ska jag agera?

Det svaret är enkelt. Begär ett certifikat och kontrollera manualen likt svaret ovan, så kan du känna dig säker på att tillverkaren uppfyller gällande krav.

Om tillverkaren inte ger dig tillgång till certifikat eller hävdar att detta inte är nödvändigt eller exempelvis ett hemligt dokument så avråder vi starkt från att använda spisvakten, konsekvensen av att inte klara standarden kan ställa till problem för alla inblandande, framförallt om olyckan skulle vara framme.

Vilken tid rekommenderar ni på timern för spisvakten?

En Timer är inte en del av spisvakten och det finns därför inte heller några riktlinjer i aktuell standard. Många spisvakter är ändock beroende av timerfunktion då tekniken begränsar förmågan att detektera fara och så kallad torrkokning.

Timerfunktionen kan då komma att kraftigt begränsa användarens möjlighet till användning av spisen, utan egentlig övrig funktion.

Det finns numera spisvakter som använder ny intelligent teknik där timerfunktion blir helt överflödig.

Får man köpa en spisvakt som inte är godkänd enligt standarden?

Man får köpa och installera en spisvakt som inte är godkänd, du som beställare och brukare bör dock kontrollera att produkten klarar gällande krav. Tillverkaren får från och med April 2015, inte producera spisvakter som inte klarar standarden men för att undvika eventuella missförstånd, rekommenderar vi alltid att begära att spisvakten uppfyller idag gällande krav.

Kan vem som helst installera en spisvakt?

Absolut, så länge detta blir fackmannamässigt utfört. Vissa leverantörer erbjuder såkallad Plug and Play vilket gäller om det sitter ett eluttag bakom spisen, det är den vanligast förekommande lösningen i Sverige men betyder inte att just din bostad har det. Dessutom kan det vara som så att även om det finns ett eluttag är inte alltid eldragningen till uttaget korrekt utfört. Ska man vara helt säker på att installationen blir korrekt eller när spisen är fast ansluten ska alltid en elektriker utföra installationen.

Vad är det för skillnad på olika spisvaktstyper?

Det finns många olika typer av spisvakter. Vissa reagerar på värme, rök eller på rörelse medan andra har flera sensorer för att samla in information. Gemensamt är att alla spisvakter är till för att förhindra och förebygga brand och väljer man en spisvakt som är godkänd enligt standarden så vet man att man har ett gott skydd. Däremot skiljer sig handhavandet åt en hel del mellan olika fabrikat. Det kan handla om olika tidsinställningar, kvitteringar, återställningar samt ljud och ljussignaler. När man väljer ett fabrikat måste man säkerställa att funktionerna i produkten passar för den som ska använda spisen. Du kan läsa mer om detta i avsnittet:

Kategorier av spisvakter

Finns det lagar som styr installation av spisvakt?

Än så länge är det inte lag på spisvakter i Sverige men i Norge måste man i princip installera spisvakt vid ny- och ombyggnation av kök. Vi har inte en lag i Sverige än, men det kan säkerligen komma. I Sverige har dock flera kommuner och bostadsbolag tagit beslut av att använda sig av spisvakter i olika typer av bostäder. Det finns även flertalet kommunala fastighetsbolag som har spisvakt som standard i alla bostäder.