Stadgar

för den ideella föreningen Spisvaktsstandard.

§ 1 Ändamål

Föreningen skall i första hand, utan ekonomiska intressen, sprida och främja kunskap om den nya standarden för spisvakter.
Information och kunskapsspridning skall i första hand inriktas mot användningsområden för spisvakter.

§ 2 Verksamhet

Föreningen skall verka för det i § 1 angivna ändamålet genom

att engagera privatpersoner, intresseföreningar och produktleverantörer som berörs av spisvaktsfrågor.

att bevaka regelverk och regelverksändringar inom området.

att samarbeta med myndigheter och andra föreningar med anknytning till föreningens verksamhet.

§ 3 Sammansättning

Föreningen består av privatpersoner, intresse -föreningar och –grupper samt företag som upptagits som medlemmar.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Föreningen tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden f.o.m 1 januari t.o.m 31 december.

§ 7 Årsmötet

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Styrelsen kallar till årsmötet, varvid kallelse skall utgå senast 3 veckor före mötet.

§ 8 Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet

Medlem får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag/Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 9 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om kallelse skett enligt stadgar
 5. Fastställande av dagordning/fördragslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse samt fastställande av BR och RR.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande vht år
 12. Behandling av inkomna förslag och motioner
 13. Val av:

a,             Ordförande för en tid av 1 år

b,             Ledamöter och suppleanter

c,             2 revisorer  och suppleanter

d,             Ledamöter till valberedningen

 1. Årsmöte avslutas

§ 10 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst 1/10 av röstberättigade medlemmar begär det

Begäran skall vara skriftlig och innehålla skäl till begäran. Styrelsen skall utlysa extra årsmöte inom 14 dagar och mötet skall hållas inom 2 månader från erhållen begäran.

§ 11 Valberedning

Valberedning består av minst 2 och högst 4 ledamöter som väljs på årsmötet för en tid av 1 år. En skall utses till sammankallande.

Valberedningen skall till årsmötet framlägga förslag på styrelseledamöter och övriga funktionärer.

§ 12 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper och överlämna revisionsberättelse i god tid före årsmötet.

§ 13 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt minst 2 och högst 6 övriga ledamöter. Ordföranden utses av årsmötet och styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningshavare.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 14 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller fall som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att ifråga om tillämpningen av dess stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna istället avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Detta gäller även talan i tvist mellan medlem och föreningen.

§ 15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl styrelsen som medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte eller extra årsmöte.

§ 16 Rätten till nyttjande av logotyp

Om ett medlemsföretag ska få rätten att nyttja logotyp i sin marknadskommunikation krävs att företaget är leverantör av spisvakter, har fullt betalt års-medlemskap samt att man kan uppvisa dokumentation som styrker att man har en produkt som är oberoende testad och godkänd enligt standarden.

§  Medlemskap

Man kan ansöka om medlemskap oavsett om man är företrädare för en intresseförening, har ett allmänt intresse eller som företag/spisvaktsleverantör.